IxDF Katowice

IxDF Katowice, Poland - User Experience Meet-ups and more

IxDF Katowice, Poland - User Experience Meet-ups and more

Join IxDF Katowice
Katowice, Poland
#5 group in Poland

Local Groups Leaderboard

IxDF Katowice Discussions